ហួសចិត្ត! ឃើញកីឡាកាសវ៉ៃគ្នារាល់ថ្ងៃ! ដល់ដឹងទ្រព្យសម្បត្តិ ពួកគាត់ដាច់ផ្ងា…

កីឡាកាស គឺជាកីឡាមួយដែលមិនសូវជាពេញនិយមទេ ហើយមនុស្សតិចណាស់ដែលកំពុងហាត់វាជាអាជីពការងារចិញ្ចឹមជីវិត តែវាគឺជាកីឡាមួយដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានការតាមដាន និងចូលចិត្តមើលខ្លះផង។ ត្បិតតែមិនសូវពេញនិយម តែក៏មានកីឡាកាសខ្លះអាចរកចំណូលបានច្រើនផងដែរទៅលើអាជីបរបស់ពួកគេ។ តើអ្នកទាំងអស់គ្នាមានដឹងទេថា តើកីឡាកាសណាដែលរកចំណូល ឬមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោក? មានចំនួនប៉ុន្មាន? ហើយពួកគេមានកម្ពស់ប៉ុន្មានដែរ? ដូចនេះ ដែនដីនៃការចែករំលែក សូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមនេះ៖

២២) លោក Mark Henry មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤.៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

២១) លោក Booker T មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩១ សង់ទីម៉ែត្រ)

២០) លោក CM Punk មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៨ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៩) លោក Kane មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៩ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ២១៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៧) លោក Matt Hardy មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១០ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៧) លោក Rey Mysterio មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១0 លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៦៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៦) លោក Randy Orton មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១១ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩៦ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៥) លោក Jeff Hardy មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១២ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៥ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៤) លោក Dave Bautista មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៣ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

១៣) លោក Bret Hart មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៤ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

១១) លោក The Great Khali មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៦ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ២១៦ សង់ទីម៉ែត្រ)

១១) លោក The Undertaker មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៦ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ២០៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

១០) លោក Shawn Michaels មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៧ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៥ សង់ទីម៉ែត្រ)

៩) លោក Chris Jericho មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១៨ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

៧) លោក Kurt Angle មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

៧) លោក Big Show មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២០ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ២១៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

៥) លោក Paul Levesque មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩៣ សង់ទីម៉ែត្រ)

៥) លោក Hulk Hogan មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ២០១ សង់ទីម៉ែត្រ)

៤) លោក Stone Cold មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៤៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

៣) លោក John Cena មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ៥៥ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៥ សង់ទីម៉ែត្រ)

២) លោក Dwayne Johnson មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ២២០ លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៩៦ សង់ទីម៉ែត្រ)

១) លោក Vincent McMahon មានទ្រព្យសម្បត្តិសរុប ១.៤២ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក (កម្ពស់ ១៨៨ សង់ទីម៉ែត្រ)

Leave a Reply