អ្នកប្រាជ្ញលោកពោថាគេសម្គាល់មនុស្ស សម្គាល់ត្រង់ចិត្ត មិនសម្គាល់ត្រង់សំបកកាយឡេីយ…!

អ្នកប្រាជ្ញលោកពោថាគេសម្គាល់មនុស្ស សម្គាល់ត្រង់ចិត្ត មិនសម្គាល់ត្រង់សំបកកាយឡេីយ…!
សម្រាប់វីដេអូមួយនេះខ្ញុំមិនមានយោបលអីទេ! សូមបងផ្អូនមេីលហេីយពិចារណាដោយខ្លួនឯងចោះ!
តោះកុំអោយខាតពេលទៅមេីលវីដេអូនខាងក្រោម!


Leave a Reply