អាជ្ញា​កណ្តាល​អង់គ្លេស អាច​នឹង​អវត្តមាន​ក្នុង World Cup ជា​លើក​ដំបូង

មន្រ្តី​អាជ្ញា​កណ្តាល​អង់គ្លេស អាច​នឹង​អវត្តមាន​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍ World Cup ជា​លើក​ដំបូង​ចាប់ពីឆ្នាំ​១៩៣៨​មក ដោយ​រហូតមក​ដល់​ពេល​នេះ សហព័ន្ធ​បាល់ទាត់​ពិភពលោក FIFA មិនទាន់​បាន​ជ្រើសរើស​អាជ្ញា​កណ្តាល​អង់គ្លេស​ណាមួយ​នៅឡើយ។

 

Leave a Reply